Hvis du vælger at dele dine personoplysninger med os, vil vi bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.
Medarbejderne ApS er af den overbevisning, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af vores kandidater, vikarer, øvrige medarbejdere, forretningsforbindelser og besøgende, er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med allerstørste omhu i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesloven.

Hvem er vi?

MEDARBEJDERNE APS (CVR-nummer 32647677) med adresse: Allegade 1C, 8700 Horsens er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles (’dataansvarlig’ inden for rammerne af databeskyttelsesloven).

Tekniske oplysninger og cookies

Generelt kan vores websted besøges, uden at dine personlige oplysninger gives videre til os. Ligesom mange andre websteder indsamler dette websted automatisk visse ikke-identificerbare data om brugeren af webstedet, som f.eks. IP-adressen (Internet Protocol) for din computer, IP-adressen for din internetudbyder, dato og tidspunkt for brugen af webstedet, internetadressen hvorfra du fik direkte adgang til vores websted, det styresystem du bruger, de dele af webstedet du besøger, de sider på webstedet du har besøgt, og de oplysninger du har set, oplysninger om de typer apparater du har brugt til at besøge webstedet, din geografiske placering samt det materiale du sender til eller henter fra webstedet. Disse tekniske oplysninger bruges til at administrere webstedet og til den systemansvarlige, samt til at forbedre webstedet, brugen af det og til målretning af annoncering. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.

MEDARBEJDERNE APS benytter cookies og webstatistikker. Vi gør dette for at se, hvordan de besøgende benytter vores websted. Disse oplysninger kan hjælpe os med at forbedre webstedet og til at målrette annoncering. En cookie er en fil, som gemmes på din computer. Ved dit næste besøg på vores websted kan disse cookies blive genkendt.

{cookiesinfo}

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig i en af vores afdelinger eller registrerer dig eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester.

Hvorfor indsamler vi dine oplysninger?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores HR-opgaver, herunder jobplacering, vikartjenester, udlån af medarbejdere, lønudbetaling, rekruttering og udvælgelse, personlig udvikling og beskæftigelsesegnethed, lønadministration og personaleledelse.
Mere specifikt behandles dine personoplysninger for at kunne

 • Sende dig tilbud og/eller oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, samt i højere grad at kunne koordinere disse med dine krav og kvalifikationer. Disse opgaver udføres af vores medarbejdere.
 • Kontakte dig angående kommercielle tilbud, nyhedsbreve og kampagner, som du kunne være interesseret i, men kun hvis du har tilmeldt dig dette (tilvalg)
 • Vurdere din egnethed eller rådighed i forbindelse med jobplacering i faste eller midlertidige stillinger eller opgaver, hvor testresultater, undersøgelse af referencer m.m. evt. også benyttes
 • Indgå, opretholde og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og kunne udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse inkl. juridisk sparring med vores arbejdsgiverorganisationer
 • Registrere en opgave i en kontrakt med kunden samt administrere og overholde kontrakten med kunden
 • Behandle data for vores kunder i forhold til screening inden ansættelsen.
 • Foretage administration, herunder administration af oplysninger, organisering af intern overholdelse og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed revision og dataanalyse samt generel revision
 • Oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer
 • Ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m.
 • Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelsesaftale el.lign. med dig, herunder men ikke begrænset til, arbejdslovgivning, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester.  Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante. 

Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

Ved registrering

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • fødselsdato, alder og køn
 • curriculum vitae (CV), oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • oplysninger om kurser og uddannelse og/eller test, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os
 • data om ledighed, A-kasse og orlov
 • oplysninger om nærmeste pårørende og deres kontaktdata
 • andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer og certifikater

 I det øjeblik, hvor du begynder at arbejde for/arbejder for/har arbejdet for MEDARBEJDERNE APS:

 • nationalitet, CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse
 • straffeattester hvis du giver dit samtykke
 • andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær
 • vi behandler også data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder.

MEDARBEJDERNE APS registrerer kun følsomme personoplysninger, hvis dette er nødvendigt i forhold til at overholde de juridiske forpligtelser, i det omfang at der er givet samtykke til dette, eller hvis det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov. ‘Personfølsomme oplysninger’ henviser til oplysninger om en persons race, religion, biometriske oplysninger, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

MEDARBEJDERNE APS kan videregive dine personoplysninger til andre MEDARBEJDERNE APS-enheder, samt til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.
Personoplysninger videregives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?”.

MEDARBEJDERNE APS har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab eller ulovlig behandling.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Tidsrummet for opbevaring afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring af data.

Kandidater (hvis du ikke har arbejdet for MEDARBEJDERNE APS endnu)

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed to år efter den sidste kontakt, hvis du ikke har arbejdet for MEDARBEJDERNE APS.
Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os, kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til mail@medarbejderne.dk. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobtilbud fra MEDARBEJDERNE APS.

Hvis du arbejder/har arbejdet for MEDARBEJDERNE APS

Dine personoplysninger opbevares i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten.
Visse personoplysninger er til rådighed for MEDARBEJDERNE APS i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.
Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os, kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til mail@medarbejderne.dk. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobtilbud fra MEDARBEJDERNE APS.

Personoplysnigner vedrørende forretningsforbindelser

MEDARBEJDERNE APS behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, og (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til MEDARBEJDERNE APS og (3) opretholde en forretningsforbindelse og (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.
Vi behandler personoplysninger for forretningsforbindelser, herunder navne, kontaktoplysninger og kontaktpersonernes stillinger.
MEDARBEJDERNE APS kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobplaceringen/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til andre MEDARBEJDERNE APS-enheder, til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af MEDARBEJDERNE APS, samt i alle andre tilfælde, hvor MEDARBEJDERNE APS måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. MEDARBEJDERNE APS har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesloven, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger MEDARBEJDERNE APS behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, MEDARBEJDERNE APS har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger MEDARBEJDERNE APS har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter MEDARBEJDERNE APS alle oplysninger, som MEDARBEJDERNE APS ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Du har ret til ”data portabilitet” og få dine oplysninger levereret i et læsbart format
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre MEDARBEJDERNE APS efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til MEDARBEJDERNE APS enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Det kræver blot du kan legitimere dig.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.

Du kan også kontakte MEDARBEJDERNE APS, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Anmodningen fremsendes til:

MEDARBEJDERNE APS
Allegade 1C
8700 Horsens
Att.: Direktionen

MEDARBEJDERNE APS vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger MEDARBEJDERNE APS, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

MEDARBEJDERNE APS kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).
For kandidater, vikarer, interim medarbejdere, selvstændige og forretningsforbindelser:
Hvis du selv har oprettet dig som jobsøgende via vores hjemmeside, kan du få adgang til de personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid selv ændre en række oplysninger, f.eks. ved at ændre i dit CV eller dine kontooplysninger.
Hvis du ønsker at få adgang til alle dine behandlede personoplysninger og/eller til at ændre eller slette dine oplysninger, som du ikke selv kan ændre, skal du henvende dig til din kontaktperson hos MEDARBEJDERNE APS.

Sikkerhed

MEDARBEJDERNE APS vil sikre og beskytte dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.
MEDARBEJDERNE APS beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn på de systemer, hvor det er påkrævet.

For at undgå datatab tager MEDARBEJDERNE APS løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil MEDARBEJDERNE APS underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

MEDARBEJDERNE APS sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover MEDARBEJDERNE APS interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Kontakt, spørgsmål, kommentarer, klager eller (mistanke om) datalækager

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til MEDARBEJDERNE APS beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os skriftligt eller via e-mail på mail@medarbejderne.dk eller MEDARBEJDERNE APS, Allegade 1C, 8700 Horsens. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ændringer

Af forskellige årsager kan MEDARBEJDERNE APS til enhver tid vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne erklæring om personoplysninger.  Den nyeste erklæring om personlige oplysninger kan til enhver tid læses på MEDARBEJDERNE APS´ websted. Denne version er udarbejdet maj 2018.

Kontakt os i dag!

Kontakt Medarbejderne hvis du vil samarbejde med et professionelt vikarbureau, hvor respekt, dialog og netværk sikrer det rigtige match i første forsøg. Du finder os over hele landet!

Ring til os på 87 800 888

Send os en besked

Top
Thrane.nu